دعا در پوزش از کوتاهی در حقوق بندگان و طلب آزادی از آتش